Regulamin imprezy P.U.L Fest

Regulamin imprezy P.U.L Fest

Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) reguluje warunki uczestnictwa w festiwalu muzycznym P.U.L Fest, który odbędzie się w dniach 26-28 lipca 2024 r. w Kundziczach (16-020 Krynki) (dalej zwany: „Festiwalem” lub „Imprezą”), w szczególności zasady bezpieczeństwa, wstępu na festiwal oraz jego organizacji. Organizatorem imprezy jest PAYLESS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Legionowa 10, lok. 208, 15-099 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001068038 (zwanym dalej: „Organizatorem”).

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Festiwalu. Każda osoba przebywająca na terenie Festiwalu zobowiązana jest do przestrzegania zasad Regulaminu. Organizator zapewnia Uczestnikom Festiwalu bezpieczeństwo przeciwpożarowe, ochronę firmy ochroniarskiej, punkt pomocy medycznej oraz zaplecze higieniczno-sanitarne.

Uczestnicy Festiwalu oraz wszelkie inne osoby znajdujące się na terenie imprezy zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób.

Na teren Festiwalu zabrania się wnoszenia i posiadania przedmiotów, które ze względu na swoją istotę lub użycie mogą zagrażać bezpieczeństwu osób lub mienia, w szczególności:
1) broni, w tym: broni palnej, białej, pneumatycznej, gazowej i innej – zakaz dotyczy także osób uprawnionych do posiadania broni, z wyłączeniem funkcjonariuszy Policji oraz innych służb i organów w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych,
2) materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych, np.: fajerwerków, kul świecących, rac oraz innych podobnie działających lub podobnie łatwopalnych przedmiotów,
3) pojemników do rozpylania: substancji łzawiących, duszących, żrących lub farbujących,
4) noży, maczet, siekier, kijów (w tym drzewców do flag i transparentów), pałek (w tym używanych w grach sportowych), prętów i innych przedmiotów wykonanych z metalu
(w tym rurki, śruby, gwoździe, elementy łożysk itp.), parasoli, butelek, kubków,
dzbanów lub puszek, wykonanych z twardego materiału itp.,
5) środków odurzających, substancji psychotropowych i innych działających podobnie,
6) napojów alkoholowych,
7) szklanych opakowań,
8) opakowań typu puszka.

Na terenie i podczas trwania Festiwalu zakazane jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności usługowej, handlowej lub innej zarobkowej bez zezwolenia Organizatora. W celu uzyskania pozwolenia należy skontaktować się z organizatorem za pośrednictwem
adresu e-mail: adam@pulfest.com.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren Festiwalu oraz prawo do nakazania niezwłocznego jego opuszczenia:
1) osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom, wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. 2024 poz. 17),
2) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom:
a) sprawdzenia uprawnień do przebywania na terenie Festiwalu,
b) wylegitymowania się w celu ustalenia ich tożsamości oraz stwierdzenia
pełnoletności,
c) okazania zawartości bagaży i odzieży, w przypadku podejrzenia, że wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne, w szczególności broń, ostre narzędzia, zakazane prawem substancje, alkohol, przy czym ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych stanowi uprawnienie Służb Porządkowych,
3) osobom, które nie stosują się do poleceń służb porządkowych,
4) osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem,
5) osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
6) osobom posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe nabyte z innych miejsc niż wyznaczone przez Organizatora, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
7) osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób
stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
8) osobom nieposiadającym ważnego dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w Festiwalu,
9) osobom noszącym buty o metalowych zakończeniach,
10) osobom, których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
11) osobom posiadającym plastikowe, szklane lub metalowe pojemniki lub puszki itp.,
12) osobom nie posiadającym dokumentu tożsamości,
13) osobom, które swoim zachowaniem lub wypowiedziami narażają Organizatora na utratę dobrego imienia lub naruszają dobra osobiste Organizatora lub działają na szkodę Organizatora lub marki P.U.L Fest,
14) osobom nieletnim.

II. BILETY
Sprzedaż biletów i karnetów uprawniających do uczestnictwa w Festiwalu będzie odbywała się za pośrednictwem platformy eBilet.pl. Możliwość zakupu biletów i karnetów będzie istniała także w formie stacjonarnej na terenie Festiwalu w dniach jego odbywania się.
Sprzedaż biletów zostanie przeprowadzona w następujący sposób:

PIERWSZA PULA BILETÓW
1) pierwsza pula biletów w łącznej liczbie 500 (bilety pojedyncze, karnety oraz karnety VIP) będzie dostępna w terminie od dnia 18.06.2024 r. od godz. 21:00 do dnia 24.06.2024 r. do godz. 23:59) w ramach pierwszej puli biletów będzie istniała możliwość zakupu karnetów w cenie 159 zł (w przypadku zakupu karnetu na 3 dni) oraz 119 zł (w przypadku zakupu karnetu na 2 dni w konfiguracji piątek – sobota lub sobota – niedziela),
3) w ramach pierwszej puli biletów będzie istniała możliwość zakupu 10 karnetów VIP w cenie 900 zł (pakiet obejmuje: Meet & Greet z artystami, wstęp do stref artystów, transport z festiwalu i do hotelu, nocleg na 2 noce i 3 dni w hotelu wskazanym przez Organizatora, opaski VIP w celu umożliwienia identyfikacji przez Służby Porządkowe i Organizatora, czapkę z logiem Festiwalu, koszulkę z logiem Festiwalu oraz kubek z logiem Festiwalu), które zostaną opatrzone dopiskiem „VIP” w prawym dolnym rogu biletu odpowiednią czcionką oraz kolorem,
4) w ramach pierwszej puli biletów będzie istniała możliwość zakupu biletów
pojedynczych w następujących cenach:
a) Piątek 26.07.2024 r. 59 zł,
b) Sobota 27.07.2024 r. 89 zł,
c) Niedziela 28.07.2024 r . 49 zł,

DRUGA PULA BILETÓW
5) Druga pula biletrów w łącznej liczbie 300 (bilety pojedyncze, karnety) będzie dostępna w terminie od dnia 25.06.2024 r. od godz. 16:00 do dnia 2.07.2024 r. do godz. 23:59,
6) w ramach drugiej puli biletów będzie istniała możliwość zakupu karnetów w cenie 199 zł (w przypadku zakupu karnetu na 3 dni) oraz 149 zł (w przypadku zakupu karnetu na 2 dni w konfiguracji piątek – sobota lub sobota – niedziela)
7) w ramach drugiej puli biletów będzie istniała możliwość zakupu biletów pojedynczych w następujących cenach:
a) Piątek 26.07.2024 r. 69 zł,
b) Sobota 27.07.2024 r. 99 zł,
c) Niedziela 28.07.2024 r. 59 zł,

TRZECIA PULA BILETÓW
8) trzecia pula biletów obejmująca pozostałe do sprzedaży bilety (bilety pojedyncze, karnety) będzie dostępna w terminie od dnia 5.07.2024 r. od godz. 16:00 do dnia 15.07.2024 r. do godz. 23:59, bądź do wyczerpania zapasów,
9) w ramach trzeciej puli biletów będzie istniała możliwość zakupu karnetów w cenie 249 zł (w przypadku zakupu karnetu na 3 dni) oraz 179 zł (w przypadku zakupu karnetu na 2 dni w konfiguracji piątek – sobota lub sobota – niedziela),
10) w ramach trzeciej puli biletów będzie istniała możliwość zakupu biletów
pojedynczych w następujących cenach:
a) Piątek 26.07.2024 r. 79 zł,
b) Sobota 27.07.2024 r. 109 zł,
c) Niedziela 28.07.2024 r. 69 zł.
Wszelkie reklamacje dotyczące zakupu biletów w pierwszej kolejności należy składać do pośrednika sprzedaży biletów eBilet.pl za pośrednictwem jego strony internetowej www.ebilet.pl.
W przypadku wyczerpania procedury reklamacyjnej u pośrednika sprzedaży biletów i wykazaniu tego faktu Organizatorowi, dopuszcza się możliwość skierowania reklamacji bezpośrednio do Organizatora.
Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej, listem poleconym za
pośrednictwem operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Festiwalu na następujący adres korespondencyjny Organizatora: ul. Legionowa 10/208, 15-099 Białystok.
Organizator rozpoznaje wyłącznie reklamacje złożone zgodnie z ust. 5 w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi. Składający reklamację zobowiązany jest do zachowania dowodu nadania listu poleconego.
Zakazane jest rozporządzenie biletem lub karnetem na rzecz osób trzecich, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie. Bilety lub karnety nabyte z innych źródeł niż określone w Regulaminie nie będą uwzględniane, a osoby nimi się posługujące nie zostaną wpuszczone na teren Festiwalu.
Bilet pojedynczy uprawniający do wstępu na dany dzień Festiwalu jest ważny w
następujących terminach:
1) PIĄTEK w terminie od dnia 26.07.2024 r. od godz. 18:00 do dnia 27.07.2024 r. do godz. 04:30,
2) SOBOTA w terminie od dnia 27.07.2024 r. od godz. 13:00 do dnia 28.07.2024 r. do godz. 04:30,
3) NIEDZIELA w terminie od dnia 28.07.2024 r. od godz. 13:00 do dnia 28.07.2024 r. do godz. 22:00.
III. PRZEBIEG FESTIWALU
Każdy z uczestników Festiwalu zobowiązany jest do posiadania opaski potwierdzającej jego prawo do przebywania na terenie Festiwalu.Opaski wstępu będą wydawane na bramkach wejściowych na teren Festiwalu za okazaniem karnetów/biletów wstępu, bądź po zakupieniu biletu w oznaczonym punkcie, na określone dni. Bilety wykupione na poszczególne dni będą miały określone kolory.

Wejście na teren festiwalu z opaską nieodpowiadającą kolorowi na dany dzień jest niedozwolone. Osoby posiadające karnety wstępu na trzy albo dwa dni festiwalu, otrzymają opaski o innych kolorach. Podczas festiwalu będą obowiązywałyopaski w następujących konfiguracjach kolorystycznych:
1) piątek – żółta,
2) sobota – pomarańczowa,
3) niedziela – zielona,
4) piątek + sobota – niebieska,
5) sobota + niedziela – czarna
6) piątek + sobota + niedziela – biała.
Podczas trwania Festiwalu dla jego Uczestników będą dostępne strefy handlowe, gastronomiczne oraz kasa biletowa. Płatności mogą być dokonywane wyłącznie w walucie
polskiej – polski złoty (PLN) – w formie elektronicznej za pomocą karty bądź przelewu oraz w formie gotówkowej.
W przypadku, gdy w Festiwalu zamierza wziąć udział osoba niepełnosprawna wraz z opiekunem, każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia biletów. Osoba niepełnosprawna jak i opiekun, otrzymuje 30% zniżki przy zakupie biletów, zaś za weryfikację przysługiwania uprawnienia w tym zakresie odpowiada pośrednik sprzedaży biletów Ebilet.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu Festiwalu w zakresie godzin rozpoczęcia i zakończenia imprezy oraz poszczególnych wydarzeń ujętych w jej harmonogramie w przypadku wystąpienia sytuacji niezależnych od Organizatora. Wstęp na teren Festiwalu przysługuje osobie pełnoletniej posiadającej bilet lub karnet oraz dokument w postaci dowodu osobistego lub paszportu, potwierdzający spełnienie warunku pełnoletności. Osoby nieposiadające ważnego biletu lub karnetu oraz/lub dokumentu tożsamości w postaci dowodu osobistego lub paszportu nie będą upoważnione do wstępu. Osobom takim nie przysługuje zwrot ceny biletu/karnetu czy zwrot innych kosztów, w szczególności: zwrot kosztów podróży czy noclegów. Zmiana danych na bilecie z powodu pomyłki lub innej sytuacji do zgłoszenia minimum 3 dni przed imprezą drogą mailową bezpośrednio do organizatora na adres marcin@pulfest.com, zaś koszt z tym związany pokrywa w całości Uczestnik. Uczestnik festiwalu przyjmuje do wiadomości, że biorąc udział w imprezie będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas festiwalu będą używane światła stroboskopowe i lasery oraz innego rodzaju efekty świetlne i dźwiękowe. Duże natężenie dźwięków, używanie świateł stroboskopowych i duża liczba osób mogą być niebezpieczne dla kobiet w ciąży, osób z wysokim ciśnieniem krwi, schorzeniami serca, osób starszych, cierpiących na epilepsję czy osób osłabionych. Te osoby nie powinny uczestniczyć w imprezie bez uzyskania zgody lekarza. W przypadku jakiegokolwiek dyskomfortu lub potrzeby uzyskania pomocy prosimy natychmiast powiadomić odpowiednie służby lub najbliższą osobę ze Służb Porządkowych Festiwalu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa zdrowotne mogące wystąpić u Uczestnika w wyniku długotrwałego przebywania w strefie głośnych dźwięków lub intensywnych efektów świetlnych.
Sponsorem festiwalu jest producent napojów Krynka.

IV. REJESTRACJA MEDIALNA IMPREZY
Wizerunek Uczestników Festiwalu może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany za pomocą mediów społecznościowych i streamingowych, w tym platformy YouTube dla celów dokumentacji, promocji czy reklamy Festiwalu, na co uczestnik wyraża zgodę z chwilą wejścia na teren Festiwalu.
Utrwalanie i rozpowszechnianie przebiegu imprezy odbywać się będzie w formie audiowizualnej oraz wizualnej, z poszanowaniem godności i prawa do intymności uczestników oraz zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
V. ZASADY PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE FESTIWALU
Organizator zapewnia bezpieczeństwo Uczestnikom Festiwalu oraz porządek podczas jego trwania w szczególności poprzez:
1) obecność na terenie Festiwalu pracowników przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia Jarhead z Białegostoku (dalej jako „Służby Porządkowe”),
2) obecność osób upoważnionych przez Organizatora, wspomagających Służby Porządkowe, które będą legitymowały się widocznym identyfikatorem w postaci plakietki umieszczonej na smyczy na szyi,
3) udostępnienie pomocy medycznej,
4) uprzednią zmianę miejsca odbywania się Festiwalu na inne, jeśli wyniknie to z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikom Festiwalu.
Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń pracowników Służb Porządkowych oraz osób je wspomagających.
Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy, obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający własnemu bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oraz uszkadzanie oznaczeń i tablic
informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy, a także wszelkiego innego mienia. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:
a) legitymowania osób przebywających na terenie Festiwalu w celu ustalenia ich tożsamości;
b) przeglądania zawartości bagaży lub odzieży osób przebywających na terenie Festiwalu, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty wymienione cz. I ust. 4 niniejszego Regulaminu,
c) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na terenie Imprezy, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
d) w przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego lub zachowania niezgodnegomz Regulaminem – udzielenia upomnienia i wezwania do odpowiedniegom zachowywania, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w Imprezie wezwania do opuszczenia przez niego terenu Festiwalu i zastosowania wszelkich dostępnych środków, do stosowania których Służby Porządkowe są uprawnione, celem wyegzekwowania powyższego żądania,
e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych Służbom Porządkowym lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.), ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
Wymienione w ust. 4 czynności powinny być wykonane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte. Służby Porządkowe oraz osoby je wspomagające obowiązane są usunąć z terenu Festiwalu osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
Wyłącznie pracownicy Służb Porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:
a) ręczne wykrywacze metalu,
b) wzory identyfikatorów i innych oznaczeń stosowanych przez Organizatora,
c) inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
Pracownik Służb Porządkowych oraz osoba wspomagająca ochronę, może dokonać stwierdzenia uprawnień osoby do przebywania na terenie Festiwalu, przez sprawdzenie jej dokumentu tożsamości.
W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, w szczególności zgodnie cz.I ust. 4 niniejszego Regulaminu, pracownik Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na Imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których posiadania zakazują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisy powszechnie obowiązujące, Służby Porządkowe dokonują ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty, i po ich odebraniu sporządzają protokół z tej czynności, a następnie przekazują tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami. Organizator zapewnie bezpieczeństwo pożarowe Imprezy w szczególności poprzez to, że:

1) pracownicy Służb Porządkowych oraz osoby wpierające je upoważnione przez Organizatora zostaną zaznajomieni z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasadami postępowania na wypadek pożaru,
2) pracownicy Służb Porządkowych zostaną przeszkoleni w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania Straży Pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej.
W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby
przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., nr 70, poz.473, z późn. zm.).

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW FESTIWALU
Uczestnik Festiwalu ma prawo:
1) uczestniczyć w Imprezie i zachowywać się w sposób nieskrępowany zgodnie z zasadami porządku publicznego,
2) korzystać ze stref udostępnionych Uczestnikom Festiwalu przez Organizatora,
3) uzyskania informacji dotyczących harmonogramu Imprezy i udostępnionych
Uczestnikom Festiwalu stref.
Uczestnik Imprezy jest obowiązany:
1) zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie – w tym przestrzegać przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504) oraz stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu,
2) stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników Służb Porządkowych, osób je wspomagających upoważnionych przez Organizatora oraz spikera Festiwalu, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników albo funkcjonariuszy innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.
Uczestnik Festiwalu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie Festiwalu w stosunku do innych jej uczestników, jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora lub osób trzecich, których mienie znajduje się na terenie Festiwalu za zgodą Organizatora.
Zabrania się uczestnikom imprezy:
1) używania przedmiotów, o których mowa w cz. I ust. 4,
2) rzucania przedmiotami,
3) palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,
4) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
5) zaśmiecania terenu Festiwalu,
6) niszczenia infrastruktury imprezy lub obiektu,
7) używania źródeł otwartego ognia (np. ogniska, grille).

Zabrania się Uczestnikom Festiwalu wstępu na teren lub miejsca nieprzeznaczone dla Uczestników.
Zabrania się wprowadzania, wnoszenia lub wwożenia na teren imprezy zwierząt, rowerów, rolek, deskorolek, kasków.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszelkie prawa do nazwy i logo Festiwalu są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące imprezy będą sprzedawane wyłącznie na terenie Festiwalu w autoryzowanych punktach sprzedaży. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia sytuacji od niego niezależnych. Informacja o zmianie Regulaminu będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Festiwalu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej ani osób trzecich. Regulamin Festiwalu dostępny jest na stronie internetowej festiwalu: www.pulfest.com oraz w festiwalowych punktach informacyjnych. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

Scroll to Top